Reglement abonnees Kunstuitleen

 1. Door ondertekening- na legitimatie ten genoege van de directeur- van een daartoe door de Stichting vastgesteld formulier verbindt men zich als abonnee van de Kunstuitleen.
 2. Het abonnement kan op elk moment ingaan en duurt tenminste één maand aaneengesloten. Behoudens opzegging wordt het abonnement stilzwijgend voor de duur van één maand verlengd. Bij aanmelding op of na de 15de van de maand geldt –voor de toepassing van de bepalingen omtrent het abonnementsgeld- als datum van toetreding de eerste dag van de volgende maand.
 3. Behoudens online inschrijving is bij het aangaan van het abonnement eenmalig terstond een inschrijfgeld van €7,50 verschuldigd.
 4. De kunstuitleen kent drie vaste tarieven:
  1. Basisabonnement á €14.25 per maand.
  2. Art4kids á €13.95 per maand.
  3. Spaarabonnement á €26.20 per maand, waarvan €15,00 wordt als spaartegoed.
 5. De abonnee ontleent aan zijn/haar abonnement het recht één kunstwerk te huren voor steeds de duur van maximaal zes maanden. Het staat de abonnee vrij eerder dan na afloop van de maximale huurperiode van zes maanden het door hem/haar geleende kunstwerk terug te brengen en te ruilen voor een ander. Dit mag zo vaak gebeuren als de abonnee wenst.
 6. Het verschuldigde inschrijfgeld dient bij ondertekening van het inschrijfformulier te worden voldaan, terwijl de maandelijkse abonnementsgelden bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan, bij voorkeur door middel van automatische incasso.
 7. De abonnee die een kunstwerk leent, heeft het eerste recht op koop van het betreffende kunstwerk.
 8. Indien een abonnee een door hem/haar geleend kunstwerk wenst te kopen, dient deze zich te wenden tot de directeur van de Kunstuitleen. Op de koopprijs, die terstond dient te worden voldaan, wordt in mindering gebracht het eventueel opgebouwde spaartegoed.
 9. Het in artikel 4 bedoelde spaartegoed kan uitsluitend worden aangewend ter (gedeeltelijke) verrekening van een bij koop verschuldigde koopprijs. Het spaartegoed of een restant daarvan dient uiterlijk binnen een jaar na het beëindigen van het abonnement op voormelde wijze te worden aangewend, bij gebreke waarvan het spaartegoed vervalt aan de Kunstuitleen.
 10. De Kunstuitleen kan bepalen dat een kunstwerk uitsluitend voor verkoop wordt aangeboden.
 11. Kunstwerken worden uitsluitend tegen ontvangstbewijs, getekend door de abonnee, ter beschikking gesteld.
 12. Bij te late retourneren door de abonnee wordt een administratieve boete in rekening gebracht van €7,65 voor elke maand dat de inlevering te laat geschiedt. Bovendien heeft de Kunstuitleen het recht kosten verband houdende met het terug verkrijgen van een kunstwerk in rekening te brengen aan de abonnee.
 13. De abonnee is verplicht als goed huisvader zorg te dragen voor het transport van een geleend kunstwerk en ook overigens zorgvuldig met het geleende kunstwerk om te gaan. De werken mogen bijvoorbeeld niet in directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geïnstalleerd. Zij moeten worden gevrijwaard van direct zonlicht en op een oordeelkundige wijze worden opgehangen of geplaatst.
 14. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken onmiddellijk de Kunstuitleen daarvan op de hoogte te stellen.
 15. De abonnee is voor schade ontstaan aan een geleend kunstwerk, dan wel vermissing of verloren gaan daarvan aansprakelijk, tenzij hij/zij aannemelijk kan maken dat hem/haar daarvoor geen verwijt treft. Aansprakelijkstelling blijft achterwege indien en voor zover de schade ingevolge de door de Stichting gesloten verzekering wordt vergoed, met in inachtneming een eigen risico van €250,. Voor glasschade is de abonnee in elk geval een vergoeding verschuldigd van €25,
 16. De Kunstuitleen is bevoegd een kunstwerk van een abonnee terug te vorderen indien dit werk, in consignatie gegeven door de kunstenaar, nodig is voor een tentoonstelling en wel voor de duur van die tentoonstelling.
 17. Het is de abonnee verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van de Stichting.
 18. De Kunstuitleen vertegenwoordigt voor zover nodig de kunstenaar in en buiten rechte.
 19. Ingeval een abonnee de in dit Reglement omschreven verplichtingen niet nakomt, kan de Kunstuitleen hem/haar met onmiddellijke ingang van verdere deelneming uitsluiten en een door hem/haar geleend werk direct terugvorderen.

oktober 2019

Nieuwsbrief
Kunstuitleen Voorburg
ontvangen

* verplichte velden


Nieuwsbrief archief

Site by Alsjeblaft!